ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 11 - 15 สิงหาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ โดยมีการติดตามกิจกรรมตามแผนงานวิจัย การจัดเวทีประชาวิจารย์ข้อมูลทรัพยากรชุมชน การจัดเวทีเสริมสร้างศักยภาพแกนนำกลุ่มด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ ตำบลแม่สลองใน การจัดเวทีรูปแบบศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว ของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เวทีประชุมสร้างความเข้าใจการเก็บข้อมูลทรัพยากรของชุมชนแก่คณะครู และเวทีทำความเข้าใจการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) แก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เพื่อให้การดำเนินการแผนงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 10 สิงหาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับทีมวิจัย ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมนำเสนอความก้าวผลงานวิจัยหน้ารอบ 2 เดือน แผนงานวิจัยการความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ ‎‬ ‪‎อำเภอแม่ฟ้าหลวง ‬จังหวัดเชียงรายทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • [ 8 - 9 สิงหาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559 พร้อมนำแกนนำชุมชนบ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8–9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • [ 3 สิงหาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรายงานสรุปผลการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 18 - 21 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยมีการติดตามการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ เวทีทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์ประกอบของ CBT ตัวอย่างชุมชนในการทำ CBT การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องทำอย่างไร พร้อมทั้งให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ เมื่อวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2559 ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการติดตามและทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้แกน

 • [ 14 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 • [ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะทำงานจาก World Bank ภายใต้โครงการ “Rural Minority Ecotourism Development through e-Commerce in Sao Daeng Community Project” ร่วมทำกิจกรรม Hospitality Essentials Homestay Management in Sao Daenig Communty ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 • [ 7 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมนวรัฐ โรงแรมสุริวงค์ ถนนลอยเคาระห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 1 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 : ภาคเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

 • [ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการยกระดับกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 และนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี 2559 และ 2559 ร่วมจัดงาน Lanna Expo 2016 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงข้อมูลของท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553