ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 17 - 21 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมให้กับ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ในการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 15 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560” ในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร และ กิจกรรมย่อยเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 6 - 9 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเข้าพบและหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ พื้นที่เป้าหมายใหม่ในการขยายผลจากแผนงานวิจัยฯ 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2560 ณ เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับผิดชอบชุมชนสมาชิกในโซนใต้ (ประกอบด้วย อำเภอสันป่าตอง แม่วาง แม่แจ่ม ฮอด จอมทอง ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

 • [ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ ในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(การท่องเที่ยวโดยชุมชน)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 • [ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย "การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย" ระยะเวลา 6 เดือน ของการดำเนินงาน ให้กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 • [ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ ในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 • [ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หารือร่วมกับ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ทัวร์เมิงไต เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย แนวทางการการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรัฐคยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพัันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 31 มกราคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกับแกนนำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจติดตามหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง หมู่ 3 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 • [ 26 มกราคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และตัวแทนแกนตัวแทนจากชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยแผนงานปี 2559 และการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องในปี 2560 และ 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ๒๕60ณ CVC Place วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงราย


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553