ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 7 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมนวรัฐ โรงแรมสุริวงค์ ถนนลอยเคาระห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 1 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 : ภาคเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

 • [ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการยกระดับกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 และนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี 2559 และ 2559 ร่วมจัดงาน Lanna Expo 2016 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงข้อมูลของท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 28 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ผลการดำเนินกิจกรรมอบรม ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ แม่บ้าน และผู้สูงอายุ ให้ความสนใจการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอย่างมาก เนื่องจากชุมชนเองมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถพัฒนามูลค่าเพิ่มได้ต่อไป

 • [ 27 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว CBT ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ และรับทราบแผนงานพัฒนาซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยมี ชุมชนผาแตก ชุมชนผาหมอน และชุมชนดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

 • [ 25 - 27 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทดสอบโปรแกรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ชีวาสปา น้ำพุร้อนสันกำแพง และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชน จังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรมในครั้งนี้ โดยกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์เป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่จัดตั้งและรับการพัฒนาภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณจากสกว. ปี2555 และ ปี255

 • [ 22 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT-I) จัดกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสเตนเดน ประเทศเนเธอแลนด์ เป็นการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องในการลงไปทำงานเพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนและเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ณ ห้อง บธ 2-102 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และสถาบันองค์กรพี่เลี้ยง ชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยว และนักศึกษา

 • [ 16 - 24 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงานศูนย์ฯ ได้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA) สาขา ผู้จัดการแผนกนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 -17, 22- 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท

 • [ 8 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ (ภาคเหนือ) จัดโดยกรมการเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 8 - 11 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์นินนาท อ่อนหวาน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรม(วิศวกรรมโยธา) ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานจาก World Bank ภายใต้โครงการ “Rural Minority Ecotourism Development through e-Commerce in Sao Daeng Community Project” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสำรวจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักโฮมสเตย์ของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง และกิจกรรมค้นหาความต้องการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและการตลาดของกลุ่มต่อไป


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553