ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 27 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว CBT ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ และรับทราบแผนงานพัฒนาซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยมี ชุมชนผาแตก ชุมชนผาหมอน และชุมชนดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

 • [ 25 - 27 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทดสอบโปรแกรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ชีวาสปา น้ำพุร้อนสันกำแพง และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชน จังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรมในครั้งนี้ โดยกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์เป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่จัดตั้งและรับการพัฒนาภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณจากสกว. ปี2555 และ ปี255

 • [ 8 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ (ภาคเหนือ) จัดโดยกรมการเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 8 - 11 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์นินนาท อ่อนหวาน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรม(วิศวกรรมโยธา) ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานจาก World Bank ภายใต้โครงการ “Rural Minority Ecotourism Development through e-Commerce in Sao Daeng Community Project” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสำรวจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักโฮมสเตย์ของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง และกิจกรรมค้นหาความต้องการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและการตลาดของกลุ่มต่อไป

 • [ 6 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 2 และเตรียมการจัดงาน Lanna Expo 2016 ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 3 - 4 มิถุนายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรอบรมและออกแบบกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับชุมชนบ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม ศึกษาดูงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงสามหมื่น กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ เส้นทางตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน และคณะสตรีเขตมูเส่คี บ้านหนองเจ็ดหน่วย โดยเป็นกิจกรรมให้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2559

 • [ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Gassan Legacy Golf Club จังหวัดลำพูน

 • [ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและโปรแกรมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว และเยี่ยมสำรวจกิจกรรมและโปรแกรมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงานชุมชนมีความพร้อมในการรับคณะทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 บนวิถีวัฒนธรรมปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์

 • [ 17 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ จัดเวทีชุมชนเพื่อค้นหาความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาสร้างกิจกรรมขับเคลื่อนต่อไป และได้มีการกำหนดพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชาวบ้านบ้านแม่สาน้อย โดยได้กำหนดพื้นที่ดูงานของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธกิจการสงเคราะห์ชาวเขา ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านชาวเขา และการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 12 - 16 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้นำชุมชน cbt กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโปรแกรมทัวร์แต่ละชุมชน ในงาน “วันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2559 และ Outdoor Fest 2016 ” ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2559 ผลการจัดงาน “วันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2559 และ Outdoor Fest 2016 ”ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้งตัวแทน บริษัททัวร์ กลุ่มนักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้ความสนใจโปรแกรมทัวร์รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างดี


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553