ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 26 - 29 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ภายใต้แผนงานวิจัย “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)” ดำเนินกิจกรรม การทดลองเป็นนักท่องเที่ยว โดย ให้ชุมชนขยายผล ปี 2560 บ้านห้วยหยวกป่าโซ และ บ้านปางมะหัน ทดลองเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่เดิม ปี 2559 ได้แก่ บ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และ ชมรมชีววิถี ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560

 • [ 25 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรโครงการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ” วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 21 - 23 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบเส้นทางในพื้นที่บริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่-เชียงแสน วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา

 • [ 14 - 15 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ภายใต้แผนงานวิจัย “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)” ดำเนินกิจกรรมสรุปบทเรียนหลังการทดลองเป็นนักท่องเที่ยว และ จัดทำแผนที่ของดีบ้านเรา วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ และ หมู่บ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 9 กรกฎาคม 2560 ] asasas

 • [ 9 กรกฎาคม 2560 ] asasas

 • [ 6 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนาทราย) ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 • [ 4 กรกฎาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลการทำงานวิจัย ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 24 มิถุนายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม Business Matching งานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว & ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ งานวิจัย พื้นที่ภาคเหนือ (โครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไปสู่การใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่

 • [ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรับฟังผลการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการตลาดที่เหมาะสมและแนวทางการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านวัดจันทร์และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นประธานการจัดงานครั้งนี้


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553