ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Gassan Legacy Golf Club จังหวัดลำพูน

 • [ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและโปรแกรมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว และเยี่ยมสำรวจกิจกรรมและโปรแกรมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงานชุมชนมีความพร้อมในการรับคณะทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 บนวิถีวัฒนธรรมปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์

 • [ 17 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ จัดเวทีชุมชนเพื่อค้นหาความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาสร้างกิจกรรมขับเคลื่อนต่อไป และได้มีการกำหนดพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชาวบ้านบ้านแม่สาน้อย โดยได้กำหนดพื้นที่ดูงานของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธกิจการสงเคราะห์ชาวเขา ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านชาวเขา และการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 12 - 16 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้นำชุมชน cbt กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโปรแกรมทัวร์แต่ละชุมชน ในงาน “วันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2559 และ Outdoor Fest 2016 ” ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2559 ผลการจัดงาน “วันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2559 และ Outdoor Fest 2016 ”ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้งตัวแทน บริษัททัวร์ กลุ่มนักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้ความสนใจโปรแกรมทัวร์รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างดี

 • [ 10 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่อง เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เพื่อยกระดับกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

 • [ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ เยาวชน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ เขตพัฒนาสังคม 1 ลี้ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มการท่องเที่ยวโดนชุมชนพระบาทห้วยต้ม ทำให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่เพื่อให้เกิดการทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง การปรับกฎ ระเบียบต่างๆของกลุ่ม

 • [ 1 - 2 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานสารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการคิดราคา โปรแกรม 1 วัน 1 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 บนวิถีวัฒนธรรมปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์ รวมถึงการสำรวจความพร้อมของสถานที่ ที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมือวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 1 - 2 พฤษภาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพดิน และฝึกความเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเป็นเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมุ่งหวังให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับคุณภาพดิน ให้เป็นเกษตรกรช่างสังเกตุ มีเหตุผล มีการบันทึกข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ผลการดำเนินงาน เกษตรกรมีความสนใจและสามารถฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดินอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะสามารถนำผลการวิเคราะห์ดินไปปรับปรุงคุณภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 • [ 28 - 30 เมษายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยมีการติดตามการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลของแกนนำชุมชนบ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ ผลการดำเนินงานการติดตามข้อมูลพบว่า การเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านดังนี้ บ้านนาโต่ พบปัญหาเรื่อง วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลของแกนนำชุมชน และบุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง ยังไม่ชัดเจน บ้านโป่งไฮ มีปัญหาเรื่อง การเขียนชื่อภาษาอาข่าเป็นภาษาไทย และแกนนำเยาวชนที่มอบหมายให้เก็บข้อมูลไม่มีเวลาเนื่องจากมีงานประจำ และบ้านห้วยกระ ปัญหาความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทำให้การเก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ซึ่งทางทีมวิจัย ได้มีการทำความเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลให้กับแกนนำชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้าใจวิธีการการเก็บข้อมูลให้ตรงกัน และได้มอบหมายให้ศิกษ์เก่าศูนย์การเรียนบ้านนาโต่

 • [ 27 เมษายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากหมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “หลักการและวิธีการเขียนโครงร่างวิจัย R2R เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้พัฒนาการทำงานผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนางานในหน้าที่และเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553