ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 19 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานวิจัย ใหม่ เพื่อหารือแนวการทำงานวิจัยปี 2560 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 • [ 17 - 19 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดประชุมทีมงานวิจัยเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา การวางแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ติดตามการทบทวนข้อมูลและแสดงเส้นทางทรัพยากร การทำความเข้าใจเรื่องศูนย์ประสาน และคัดเลือกตัวแทนศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวง อบรมให้ความรู้การบันทึกการประชุม การทำทะเบียนสมาชิก การจัดคิวที่พัก อาหาร แก่แกนนำชุมชนผู้รู้ บ้านนาโต่ บ้าน โป่งไฮและบ้านห้วยกระ และนำแกนนำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เปิดบัญชีกลุ่ม ณ ธนาคารธกส. ระหว่างวันที่ 17 – 1 9 กันยายน 2559 ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 15 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดประชุมให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา ของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ตามแผนกิจกรรมของโครงการย่อยที่ 1, 2 และ 3 เป็นการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำกลุ่ม และการตลาด เพื่อจัดตั้งชมรมชีววิถีและฐานเรียนรู้ภายในชมรม กำหนดโครงสร้างและบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ของฐานเรียนรู้และชมรมชีววิถี และนำเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมทำความเข้าใจเรื่องศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวงให้กับคณะกรรมการชมรมชีววิถี ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 13 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว ปี 2559 และมีการติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อนำเสนอเป็นแผนการพัฒนาให้กับอำเภอเพื่อนำเข้าสู่แผนการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องแผนการพัฒนาอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อส่งเข้าจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 – 2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 13 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันวางแผนการพัฒนาทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา ไวนิล และแผ่นพับ ตามที่ได้รับงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว ปี 2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 12 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดตามการก่อสร้างห้องน้ำและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำแก่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “Rural Minority Ecotourism Development through e-Commerce in Sao Daeng Community Project” งบประมาณสนับสนุนจาก World Bank ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการท่องเที่ยว

 • [ 9 กันยายน 2559 ] ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ส่งคณะทำงาน เข้าร่วมกับแกนนำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ดำเนินกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การวิเคราะห์หาค่า PH และความชื้นในดิน แก่สมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 • [ 9 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “ การสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้แตกต่างอย่างมีที่มา เพิ่มมูลค่าวิถีไทย” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 9 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประชุมกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ จากตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2559 กิจกรรมการนำเสนอชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพูที่ผ่านรอบ 100 ทีม และกิจกรรรมเทศบาลตำบลออนใต้นำเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงวัฒนธรรมให้แก่คณะกรรมการกลุ่ม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานการศึกษาดูงานในเดือนพฤศจิกายน ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวปี 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 3 - 4 กันยายน 2559 ] ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์นินนาท อ่อนหวาน และคณะทำงาน ได้นำเครื่องนอนที่ได้งบประมาณสนับสนุน จาก World Bank ภายใต้โครงการ “Rural Minority Ecotourism Development through e - Commerce in Sao Daeng Community Project” มอบให้แก่กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน เรื่องการเตรียมบ้านพักโฮมสเตย์ให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีการให้ความรู้ในขั้นตอนการเตรียมบ้านพักโฮมสเตย์ในการรองรับนักท่องเที่ยว


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553