ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 16 - 20 พฤษภาคม 2560 ] เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และทีมวิจัย โครงการ "การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย" ลงพื้นที่เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัย

 • [ 5 พฤษภาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 11 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ของตนเอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

 • [ 27 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในฐานะกรรมการเครือข่าย ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปงบอุดหนุนกรมการท่องเที่ยว ปี 2559 และหารือการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน ปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • [ 21 - 23 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะนักวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์นาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยภูมิปัญญาพัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 • [ 7 - 9 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เชิญเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการครั้งนี้ด้วย

 • [ 5 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมเวที CBT Forum 2017- การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระเบิดเวลาลูกใหม่ หรือ บันไดสู่ความยั่งยืน

 • [ 4 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการวิจัยเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2558-2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 • [ 24 - 28 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะนักวิจัย ดำเนินงานตามแผนงานวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์นาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2560 ณ บ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง บ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง และ บ้านสวนเรือนฝัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 17 - 21 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมให้กับ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ในการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 15 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560” ในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร และ กิจกรรมย่อยเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553