ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ อาจารย์นินนาท อ่อนหวาน นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ปรับปรุงบ้านพักศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และติดตามการหาอัตลักษณ์ของที่ระลึกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 3 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ร่วมเวทีเสวนา “วิจัยรับใช้สังคม” วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 • [ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา และส่งมอบพร้อมไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 18 ตุลาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยทุนมั่งเป้าของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการวิจัย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประเด็น การบริหารจัดการแผนงานวิจัยและแนวทางการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยหลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงวิจัยของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 14 - 18 ตุลาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามกิจกรรมอบรมและการฝึกพูดสื่อความหมาย การให้บริการที่พัก อาหาร การแสดง และการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักสื่อความหมายบ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ บ้านห้วยกระ และชมรมชีววิถี ในศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

 • [ 6 ตุลาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “startup MICE Industry” กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE City ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 • [ 5 ตุลาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำเสนอโครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย(ระยะ) และข้อเสนอโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 730 อาคารอมรภูมิรัตน์ (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

 • [ 30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามการคัดเลือกจุดเด่นของทรัพยากรในชุมชน การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว และการอบรมนักสื่อความหมาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำกลุ่มท่องเที่ยว แกนนำชุมชนและชาวบ้านที่สนใจ บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ และประชุมศิษย์เก่าศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ทำความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนเพื่อขยายพื้นที่ใหม่ในปี 2560 โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 19 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานวิจัย ใหม่ เพื่อหารือแนวการทำงานวิจัยปี 2560 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 • [ 17 - 19 กันยายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดประชุมทีมงานวิจัยเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา การวางแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ติดตามการทบทวนข้อมูลและแสดงเส้นทางทรัพยากร การทำความเข้าใจเรื่องศูนย์ประสาน และคัดเลือกตัวแทนศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวง อบรมให้ความรู้การบันทึกการประชุม การทำทะเบียนสมาชิก การจัดคิวที่พัก อาหาร แก่แกนนำชุมชนผู้รู้ บ้านนาโต่ บ้าน โป่งไฮและบ้านห้วยกระ และนำแกนนำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เปิดบัญชีกลุ่ม ณ ธนาคารธกส. ระหว่างวันที่ 17 – 1 9 กันยายน 2559 ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553