ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 21 - 23 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะนักวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์นาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยภูมิปัญญาพัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 • [ 7 - 9 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เชิญเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้ายท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการครั้งนี้ด้วย

 • [ 5 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมเวที CBT Forum 2017- การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระเบิดเวลาลูกใหม่ หรือ บันไดสู่ความยั่งยืน

 • [ 4 เมษายน 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการวิจัยเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2558-2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 • [ 24 - 28 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะนักวิจัย ดำเนินงานตามแผนงานวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์นาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2560 ณ บ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง บ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง และ บ้านสวนเรือนฝัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 17 - 21 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมให้กับ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ในการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 15 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560” ในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร และ กิจกรรมย่อยเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 • [ 6 - 9 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเข้าพบและหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ พื้นที่เป้าหมายใหม่ในการขยายผลจากแผนงานวิจัยฯ 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2560 ณ เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • [ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับผิดชอบชุมชนสมาชิกในโซนใต้ (ประกอบด้วย อำเภอสันป่าตอง แม่วาง แม่แจ่ม ฮอด จอมทอง ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

 • [ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ ในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(การท่องเที่ยวโดยชุมชน)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553