ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
เข้าสู่ระบบ | TH | UK

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)
(Data Management for Research and Community Potential Development Center : DMDC)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Home

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.)

โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553

Our Website

กิจกรรมของศูนย์

 • [ 24 - 26 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแกนนำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยกระสรุปผลกิจกรรมการรับทัวร์นำร่อง (Pilot Tour) ที่ผ่านมาและวางแผนการเก็บข้อมูลปีใหม่ลูกข่าง และร่วมกับแกนนำชมรมชีววิถี ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมกฎ ระเบียบของชมรม ติดตามการเปลี่ยนแปลงสมาชิกชมรมชีววิถี และการบันทึกรายรับและรายจ่ายของฐานเรียนรู้ที่พัก ฐานเรียนรู้อาหาร ฐานเรียนรู้บ้านชีววิถี1ฐานเรียนรู้บ้านชีววิถี2 ฐานเรียนรู้ผู้นำเที่ยว ฐานเรียนรู้ไก่ไข่ และฐานเรียนรู้การแสดง ของชมรมชีววิถีระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 เป็นกิจกรรมตามโครงการวิจัยย่อย2 แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายงบประมาณมุ่งเป้า สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีงบประมาณ 2559

 • [ 23 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกับแกนนำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่1 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ปี 2559 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง หมู่ 3 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 • [ 18 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทินท์ วิทยาลัยอาชีวะ และวิทยาลัยเกษตร เชียงราย ร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของศูนย์เรีบนรู้บ้านนาโต่ ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ณ บ้านพักอดีตรองปลัดฯศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

 • [ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้เชิญผู้ประกอบการมาร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของกิจการ รายวิชา Entrepreneur Small Business Management ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และนำความความรู้จากชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นแผนธุรกิจให้กับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน เมื่อวันพุธที่ 14 และวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสัมมนา บธ.2-101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 • [ 3 - 5 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัวร์นำร่อง (Pilot Tour)ใน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านโป่งไฮ บ้านห้วยกระ และบ้านนาโต่ และชมรมชีววิถีของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ 3– 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีงบประมาณ 2559

 • [ 1 - 2 ธันวาคม 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ติดตามความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวรอบ FamTrip ใน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านโป่งไฮ บ้านห้วยกระ และบ้านนาโต่ และชมรมชีววิถีของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีงบประมาณ 2559

 • [ 30 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและเสวนา โครงการการสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ” เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ” จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 • [ 23 - 24 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ในฐานะคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการจัดโครงการรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้“โครงการวิจัยเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายท้องถิ่นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่

 • [ 19 - 22 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรม RotateTourเพื่อเป็นการทดสอบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบไว้และการฝึกพูดของผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นและวิทยากรฐานเรียนรู้ ใน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านโป่งไฮ บ้านห้วยกระ และบ้านนาโต่ และชมรมชีววิถีของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 • [ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559 ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ อาจารย์นินนาท อ่อนหวาน นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ปรับปรุงบ้านพักศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และติดตามการหาอัตลักษณ์ของที่ระลึกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


 • กิจกรรมทั้งหมด

  ภายใต้โครงการวิจัย การใช้เทคนิคกรีนแมฟ (Green Map) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โดย ผศ.ดวงพร อ่อนหวานและคณะวิจัย
  ได้รับทุนอุดหนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ปีงบประมาณ 2553